Kam dál?


Pojištění domácnosti

 

Hlavní škodní události, na které se pojištění domácnosti vztahuje, jsou jednak krádež věcí z domácnosti a jednak škody na pojištěných předmětech vzniklé v důsledku živelních událostí (např. výbuch plynu, záplavy či povodně, zemětřesení).

Pojištění domácnosti samo o sobě vzniku takové situace nezabrání, ale může snížit finanční ztráty, které v důsledku takových nepříjemných událostí hrozí.

 

Při výběru vhodné pojistky a před jejím uzavřením je žádoucí důkladně se obeznámit s pojistnými podmínkami té které pojišťovny. Pojištění totiž pokrývá rizika škod jen na těch věcech, které jsou součástí bytu a které jsou zároveň  uvedeny v pojistných podmínkách.

 

 

Každá pojišťovna zohledňuje jiná rizika.

 

Konkrétní nabídky pojistných produktů se u jednotlivých pojišťoven liší co do výše limitů plnění, to do druhů rizik zahrnutých v základním pojištění i možnosti připojistit další rizika.

 

Základní varianta může pokrývat živelní pojistné nebezpečí, krádež a vandalismus. Rozšířená varianta může krýt škody způsobené např. únikem vody z akvária o obsahu min. 50 litrů, přepětím nebo rozbitím skla z jiné příčiny než pojištěným rizikem.

 

Zájemce o pojištění domácnosti má tedy vždy na výběr z několika typů pojištění. Jejich úroveň se liší podmínkami, rozsahem pojistného krytí a výší plnění. Pokud se zdá pro pojištění domácnosti základní varianta nepostačující, je možné přikoupit si doplňkovou pojistku. Lze jí jednak rozšířit pojistnou ochranu na více věcí či rizik a jednak lze s její pomocí zvýšit limity pojistného plnění pro určité soubory věcí či rizik.

 

 

 

 

Další rizika

Je-li tak ujednáno, oprávněné osobě dále vznikne právo na pojistné plnění, byla-li škoda na pojištěné věci způsobena:

  1. krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,
  2. loupeží, (dále jen „odcizení“).
  3. byla-li škoda na pojištěné věci způsobena úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (dále jen „vandalismus“).

Pojištění pro případ odcizení se vztahuje i na poškození nebo zničení:

  1. pojištěné věci, které vzniklo jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci,
  2. zábranných prostředků, které chrání pojištěnou věc před odcizením, vzniklo-li jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci.

Pojištění pro případ vandalismu se vztahuje pouze na škody vzniklé:

  1. uvnitř budovy, překonal-li pachatel překážky zabraňující vstupu do budovy,
  2. jakýmkoli způsobem, pokud byl pachatel zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní nebo přestupkové řízení, i když pachatel nebyl odsouzen nebo mu nebyla uložena pokuta.

  Ne na všechna pojištění existuje jednoduchá kalkulačka, jednu univerzální s výpočty a možnými řešeními najdete na Kalkulačka.eu                                           

Doporučujeme navštívit další související pojišťovací aplikace, kde můžete sjednat další druhy pojištění s výhodami: od pojištění domácnosti je nejbližším souvisejícím druhem Pojištění nemovitosti. V případě, že máte pronájem bytu tak ho samozřejmě nepotřebujete. Máte-li auto, zkuste povinné ručení.

U nás získáte navíc slevu
ve výši 15%